Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phangnga

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

นโยบายความปลอดภัย

นโยบายความปลอดภัย

นโยบายความปลอดภัย

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Website Security Policy of Ministry of Natural Resources and Environment จัดท าเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความส าคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ เพื่อ ปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกท าลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้ก าหนดมาตรการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสที่ระดับ 128 bits (128-bits Encryption) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูก ส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกครั้ง หากจะมีการท าธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ท าให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทางไม่สามารถน าข้อมูลไปใช้ต่อได้ เทคโนโลยีเสริมที่น ามาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย นอกจากมาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้ว เว็บไซต์ของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังใช้เทคโนโลยีระดับสูงดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน – Firewall เป็นระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะ ผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่เว็บไซต์อนุมัติเท่านั้นจึงจะผ่าน Fire Wall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ – Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริการจะมีการติดตั้ง Software ป้องกัน Virus ที่มี ประสิทธิภาพสูงและ Update อย่างสม่ าเสมอแล้ว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้ติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย – Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็กๆ ที่จะท าการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จ าเป็น ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้ บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตระหนักถึง ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี จึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies แต่ถ้าหากมีความจ าเป็น ต้องใช้ Cookies กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับ บริการเป็นหลัก – Auto Log off ในการใช้บริการของเว็บไซต์นี้ หลังจากเลิกการใช้งานควร Log off ทุกครั้ง กรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Log off ระบบจะท าการ Log off ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสมของแต่ละบริการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ บริการเอง ข้อแนะน าเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย แม้ว่าเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษา ความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านโดยปราศจากอ านาจตามที่กล่าว ข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูล ของท่านได้อย่างเด็ดขาดจากการถูกท าลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอ านาจได้ ดังนั้นท่านจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะน า เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังต่อไปนี้ด้วย คือ – ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้อง ก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์ – ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ และพยายามปรับปรุงให้โปรแกรมตรวจสอบไวรัสในเครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่านมีความทันสมัยอยู่เสมอ – ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Firewall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker

เอกสารแนบ

Website_Security_Policy_of_MNRE_TH3

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 192 ครั้ง