Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phangnga

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ” ประจำปี พ.ศ. 2564

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ” ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมจำนวน 23 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าเหน้าที่มีความรู้และทักษะเบื้องต้น ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน

แกลเลอรี่