Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phangnga

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

นายนิธิวุฒิ ระวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวมลิสา หยังหลัง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดการลดขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้อย่างถูกวิธี เกิดกระบวนการการบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือนและชุมชนของตนเองได้ ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

แกลเลอรี่