Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phangnga

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดการลดขยะที่ต้นทาง

นายนิธิวุฒิ ระวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวมลิสา หยังหลัง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และ นางสาวจุไรวรรณ แซ่ตี๋ พนักงานทั่วไป เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดการลดขยะที่ต้นทาง เพื่อรณรงค์/ส่งเสริมให้ ประชาชน/เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกและจัดการประเภทขยะมูลฝอย (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป) ที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดภายในชุมชนของตนเองได้ และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ภายในเขตพื้นที่ ณ วัดลำธาร (ลำวะ) หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

แกลเลอรี่