Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phangnga

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส. ในพื้นที่จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต

การตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส. ในพื้นที่จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. น. นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า และรับฟังการบรรยายสรุปการอนุรักษ์และการพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า ซึ่งมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า ปลัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า นายนิธิวุฒิ ระวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่  และหน่วยงานในสังกัด ทส.จังหวัดพังงา ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ประชาชน ให้การต้อนรับ พร้อมเดินเยี่ยมชมตึกและอาคารย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานตะวันตกและจีน และกำแพงค่ายจวนเจ้าเมือง ศาลเจ้าพ่อกวนอู   ศาลเจ้ากู่ใช่ตึ๋ง  ศาลเจ้าฮกเกี้ยนโฮ้ยก้วน ศาลเจ้าเค่งจิ้วโหยกวน 
โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า ซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงการสืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น มีคุณค่าด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒธรรมประเพณี แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดดูแล ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานเป็นพิเศษเฉพาะพื้นที่ ออกมาเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ.2546 ทำหน้าที่วางนโยบาย กำหนดพื้นที่ จัดทำแผนแม่บท ตามระเบียบปฏิบัติโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ ของคณะกรรมการฯ
ในปี 2556 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษากำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าตะกั่วป่า ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าตะกั่วป่าเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 มีเนื้อที่ครอบคลุมสถานที่สำคัญรวม 0.33 ตารางกิโลเมตร เช่น อาคารโบราณทางศาสนา อาคารพาณิชยกรรม และอาคารที่พักอาศัยที่มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่างตะวันตกและจีน ที่โดดเด่น 
ต่อมาคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงาเป็นเลขานุการ โดยมีผลการดำเนินงาน คือ 1.มีการออกประกาศมาตรการการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอย่างอื่น

แกลเลอรี่