Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phangnga

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจก ระดับจังหวัด

ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจก ระดับจังหวัด

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจก ระดับจังหวัด จังหวัดพังงา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ซึ่งมีส่วนราชการ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๒ หน่วยงาน และมีนายเจษฎา สกุลคู ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) พร้อมคณะร่วมการประชุมฯ เพื่อชี้แจง แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจก ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้จังหวัดพังงา สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยเริ่มขับเคลื่อนงานตามแนวทางของ อบก. ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

แกลเลอรี่