Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phangnga

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

       ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปมาก ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง และยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพและวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้าง และรุนแรง ขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็มีการดำเนินงานอย่างไม่เป็นเอกภาพ และขาดการบูรณาการ ดังนั้น ในการปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จึงได้จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่ ให้มีอำนาจหน้าเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน ที่จะดำเนินการให้ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายของประเทศได้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป รวมทั้งประชาชนได้มีการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
 
ข้อมูลส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดพังงา
 
   1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนภูมิภาค ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด
  2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) มีอุทยานฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดพังงา จำนวน 7 แห่ง วนอุทยานฯ จำนวน 2 แห่ง รวมพื้นที่ 1ฅ619.58 ตารางกิโลเมตร ดังนี้
1) อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
2) อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
3) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ - เกาะพระทอง
4) อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง
5) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
6) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
7) อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลำรู่
8) วนอุทยานสระนางมโนราห์
9) วนอุทยานน้ำตกรามัญ
พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 แห่ง รวมพื้นที่ 203.90 ตารางกิโลเมตร
1) เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต
  3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนบริหารจัดการป่าชายเลนที่ 12 (กระบี่) มีหน่วยงานซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ รวม 7 สถานี ดังนี้
1) สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 16 (ตะกั่วป่า พังงา)
2) สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 17 (คุระบุรี พังงา)
3) สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 18 (บางวัน พังงา)
4) สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 19 (ลำแก่น พังงา)
5) สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 20 (วังหม้อแกง พังงา)
6) สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 21 (ทับปุด พังงา)
7) สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 22 (ตะกั่วทุ่ง พังงา)
  4. กรมป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดพังงา มีศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดพังงา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย ดังนี้
1) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง.1 (พังงา)
2) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง.2 (ท้ายเหมือง)
3) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง.5 (กะปง)
4) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง.6 (ทับปุด)
5) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา
และปฏิบัติงานราชการตามที่ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (กระบี่) สั่งการ