Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phangnga

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แผนพัฒนาจังหวัดพังงา พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน)

แผนพัฒนาจังหวัดพังงา พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน)

สรุปผล การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

ในช่วงแผนพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมาจังหวัดได้ดำเนินการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   : สร้างเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมระบบการผลิต การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ  ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมมั่นคงน่าอยู่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   : สร้างเสริมระบบความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

¤การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์

      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมระบบการผลิต การบริโภคการค้าการบริหารจัดการเกษตรอย่าง  เป็นระบบที่ยั่งยืน

¤ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล มีตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ จำนวนพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูป้องกันเพิ่มขึ้น

  ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา จังหวัดพังงา ได้รับการจัดการงบประมาณ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3       เพื่อดำเนินการในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพียง 4 โครงการ งบประมาณ 89,029,000 บาท        สัดส่วน 1.95 เมื่อเทียบกับสัดส่วน งบประมาณด้านเศรษฐกิจ โดยได้รับการจัดการงบประมาณในปี พ.ศ. 2560,     และปี 2561 ซึ่งมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอ ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ ทั้งนี้ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เน้นการเพิ่มทันทีที่สีเขียว/พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ 8 อำเภอ โดยมีโครงการที่สำคัญ ๆ เช่น โครงการ   ชาวพังงารักษ์ธรรมชาติ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินพัฒนากิจกรรมเก็บกวาดขยะในแหล่งท่องเที่ยวร่วมนำขยะใต้ท้องทะเล เพื่อคืนกลับสู่ธรรมชาติโครงการชาวพังงาฟื้นฟูป่ารักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมในฟื้นฟูที่ป่าไม้ใน 8 อำเภอ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 1.) จำนวนพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป้องกันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8/ปี และ ตัวชี้วัด 2.)  ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม หรือถูกทำลายได้รับการฟื้นฟู 150 ไร่/ปี หรือ 40,000 กล้า/ปี หากพิจารณาข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดพังงา จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2559 ลดลงร้อยละ 0.12 หรือจำนวน 137,727 ไร่   ในปี พ.ศ. 2558 ลดลงร้อยละ 0.46 หรือจำนวน 5,024.91 ไร่ และในปี พ.ศ.2557 ลดลงร้อยละ 1.20  หรือจำนวน 13,142.22 ไร่  

¤ ด้านสังคม

ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมมั่นคงน่าอยู่และ        

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเพียง 14 โครงการ วงเงินงบประมาณ 37.08 ล้านบาท  หรือร้อยละ 6.04 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดที่จังหวัดพังงาได้รับการจัดสรร ในด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดได้ดำเนินการควบคู่ ขนานกันโดยใช้กระบวนการชุมชนแก้ปัญหาในพื้นที่

 

เอกสารแนบ

แผนพัฒนาจังหวัดพังงา 5 ปี จังหวัดพังงา

ขนาดไฟล์:12.44 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 225 ครั้ง