Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phangnga

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564

แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564

แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564

        แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564 จัดทำขึ้นโดยการบูรณาการทุกภาคส่วนของจังหวัด ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มวิชาการต่างๆ เข้าร่วม ในการจัดทำ โดยการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน และประชาสังคม รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการต่างๆ ทั้งงบประมาณในระดับจังหวัด และในระดับท้องถิ่นเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ตามมาตรา 5/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2550

                   แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2559 – 2564 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพังงาได้อย่างเหมาะสม ร่วมถึงสามารถใช้เป็นแผนแม่บทด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันครอบคลุมถึงปี                พ.ศ.2564 ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งความเชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการต่างๆ และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเพื่อนำไปใช้ในการจัดการ และแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเหมาะสม อันจะนำไปสู่ประสิทธิผลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืนต่อไป

 

เอกสารแนบ

แผนการบริหารจัดการทรัพยากร59-64

ขนาดไฟล์:2.76 Mb | ประเภทไฟล์: .rar | ดาวน์โหลด: 1168 ครั้ง