Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phangnga

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

       ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปมาก ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง และยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพและวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้าง และรุนแรง ขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็มีการดำเนินงานอย่างไม่เป็นเอกภาพ และขาดการบูรณาการ ดังนั้น ในการปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จึงได้จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่ ให้มีอำนาจหน้าเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน ที่จะดำเนินการให้ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายของประเทศได้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป รวมทั้งประชาชนได้มีการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

            จังหวัดพังงาตั้งอยู่ในภาคใต้ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 8 องศา 27 ลิบดาเหนือ  กับเส้นลองติจูดที่ 98 องศา 32 ลิบดาตะวันออก   ห่างจากกรุงเทพฯ มาตามทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 788 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด 5,495.13 ตารางกิโลเมตร   หรือเท่ากับ 3,434,460.12 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 1.06 ของพื้นที่ทั้งประเทศ 323,528,699.65 ไร่ (กรมการปกครอง, 2556)

ข้อมูลส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดพังงา
 
   1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนภูมิภาค ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด
  2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) มีอุทยานฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดพังงา รวมเนื้อที่ประมาณ 722,477.00 ไร่  ประกอบด้วย

 1) อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา (ปี 2524)                  เนื้อที่  250,000.00 ไร่

 2) อุทยานแห่งชาติศรีพังงา (ปี 2531)                   เนื้อที่  153,800.00 ไร่

 3) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (ปี 2524, 50)      เนื้อที่    88,282.00 ไร่

 4) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน (ปี 2525, 41)        เนื้อที่    87,500.00 ไร่

 5) อุทยานแห่งชาติเขาลำปี–หาดท้ายเหมือง(ปี 2529)  เนื้อที่    45,000.00 ไร่

 6) อุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ลำรู่ (ปี 2534)          เนื้อที่    78,125.00 ไร่

 7) อุทยานแห่งชาติแหลมสน (ปี 2526)                เนื้อที่โดยรวม 196,875.00 ไร่

  ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดพังงาเนื้อที่ 19,770.00 ไร่  ส่วนที่เหลืออยู่ในเขตจังหวัดระนอง

วนอุทยาน จำนวน 2 แห่ง  รวมเนื้อที่ประมาณ 564.25.00 ไร่  ประกอบด้วย

1)วนอุทยานสระนางมโนราห์   เนื้อที่ 180.00 ไร่

2)วนอุทยานน้ำตกรามัญ    เนื้อที่ 384.25 ไร่

            ในท้องที่จังหวัดพังงาได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 แห่ง  คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต  ท้องที่อำเภอเมืองพังงา, กะปง, ทับปุด เนื้อที่ประมาณ 138,712.50 ไร่ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เตรียมการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (Non-Hunting Area) หมู่เกาะระ - เกาะพระทอง ท้องที่อำเภอคุระบุรี เนื้อที่ประมาณ 103,851.00 ไร่  รวม 2 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 242,563.50 ไร่   และมีสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 1 แห่ง คือ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

  3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (ภูเก็ต)  มีหน่วยงานซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดพังงา รวม 7 สถานี ดังนี้
1.)ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 16 (ตะกั่วป่า พังงา)
2) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่17 (คุระบุรี พังงา)
3) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่18 (บางวัน พังงา)
4) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 19 (ลำแก่น พังงา)
5) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 20 (วังหม้อแกง พังงา)
6) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 21 (ทับปุด พังงา)
7) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 22 (ตะกั่วทุ่ง พังงา)
  4. กรมป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดพังงา มีศูนย์ป่าไม้พังงา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย ดังนี้

1) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง.1 (พังงา)

2) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง.2 (ท้ายเหมือง)

3) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง.3 (ตะกั่วป่า)

4) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง.4 (กะปง)

5) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง.5 (ทับปุด)

6) สถานีเพาะชำกล้าไม้พังงา